دختر شاه پریون

داستان ها و مطالب جالب - آموزنده و زیبا

جملات زیبا «اس ام اس (sms)» انگلیسی و فارسی 2

 

جملات زیبای عاشقانه که می تونید بخونید، لذت ببرید و در قالب اس ام اس  (sms)  برای دوستان خود بفرستید...تشویقتشویقتشویق

 

 

Often it is the most deserving people who cannot help loving those who destroy them.

اغلب شایسته ترین افراد کسانی را دوست می دارند که آنها را ویران می کنند.

(هرمان هسه)

 

***********************************************

 

Where love rules, there is no will to power; and where power predominates, there love is lacking. The one is the shadow of the other.

جایی که عشق حکومت می کند، میلی به قدرت نیست و جایی که قدرت حاکم است، عشق وجود ندارد. یکی سایۀ دیگری است.

(کارل یونگ)

 

***********************************************

 

The magic of first love is our ignorance that it can never end.

جادوی عشق اول غفلتی است که هرگز پایان نمی یابد.

(بنجامین دزرائیلی)

 

***********************************************

 

The opposite of love is not hate; it’s indifference.

مخالف عشق نفرت نیست ، بلکه بی تفاوتی است.

(الی ویسل)

 

***********************************************

 

Lord , grant this I might not so much seek to be loved as to love.

خداوندا، به من این توانایی را عطا کن که بیش از آنکه دوستم بدارند، دوست بدارم.

(سنت فرانسیس از اسیسی)

 

***********************************************

 

Getting divorced just because you don’t love a man is almost as silly as getting married just because you do.

طلاق از یک مرد تنها به خاطر اینکه دوستش ندارید، درست مثل ازدواج با یک مرد فقط به خاطر عشق، احمقانه است.

(زسا زسا گابور)

 

***********************************************

 

If you cannot inspire a woman with love of you , fill her above the brim with love of herself;  all that runs over will be yours.

اگر نمی توانی زنی را با ابراز عشق خود تحت تاثیر قرار دهی، او را با عشق به خودش لبریز کن. آنچه حاصل می شود همه برای توست.

(چارلز کالب کالتون)

 

***********************************************

 

First love is dangerous only when it is also the last.

عشق اول تنها وقتی خطرناک است که آخری نیز باشد.

(برانیلاو نوزیچ)

 

*********************************************** 

 

Love in a given , hatred is acquired.

عشق هدیه می شود، اما نفرت به دست می آید.

(دوگ هورتن)

 

 

لبخندمژه